La nostra EDC està elaborada amb l’objectiu que la comunitat educativa del nostre centre assoleixi el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per a la configuració d’aquests objectius també s’ha tingut en compte el context socioeconòmic i cultural del barri on s’ubica la nostra escola.

  • 1. Planificar els continguts a treballar de l'àmbit digital a les diferents etapes educatives per l'assoliment de la competència digital de l'alumnat.
  • 2. Elaborar i distribuir els criteris d'avaluació en els diferents nivells educatius per avaluar la competència digital de l'alumnat.
  • 3. Dissenyar un entorn virtual d'aprenentatge per compartir els recursos digitals i activitats d'aula per l'alumnat i el professorat del centre.
  • 4. Elaborar un pla de formació del professorat segons les necessitats detectades per l'assoliment de la competència digital docent.
  • 5. Crear diferents recursos digitals del professorat per l'assoliment dels continguts curriculars a l'aula.
  • 6. Elaborar el pla de comunicació del centre per garantir les comunicacions entre els membres de la comunitat educativa.
  • 7. Organitzar les estratègies per la difusió, seguiment i actualització de l'estratègia digital de centre.
  • 8. Participar en projectes externs d'innovació i de l'àmbit digital per millorar la competència digital de l'alumnat a les etapes educatives del centre.
  • 9. Garantir l'ús de dispositius digitals i una infraestructura adequada pel desenvolupament de l'estratègia digital del centre.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.