Benvinguts a l'escola Santa Maria dels Apòstols

L’Escola Santa Maria dels Apòstols va ser fundada per la congregació de les Misioneras Cruzadas de la Iglesia l’any 1963 al barri del Besòs de Barcelona, per donar resposta a les necessitats dels seus veïns, majoritàriament immigrants amb escassos recursos, mancats de formació i d’ajuda social. La congregació té quatre escoles a Espanya, a Madrid, Jaén, Málaga i Barcelona, totes elles ubicades a barris obrers i dirigides per un Equip de Titularitat Única que coordina les accions docents, pastorals i organitzatives dels centres amb una vocació d’ajuda i servei comú.

L’escola forma part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, en l’actualitat està formada per 434 escoles, en les quals s’eduquen 264.000 alumnes dels diferents nivells i etapes del sistema educatiu. A l’Escola Santa Maria dels Apòstols basem l’aprenentatge dels nostres alumnes en els següents objectius generals:

  • Adquirir habilitats per desenvolupar la pròpia autonomia en l'àmbi familiar i domèstic, i als grups socials del seu entorn més proper.
  • Desvetllar les capacitats de recerca, anàlisi, selecció i utilització de la informació i familiaritzar-se amb les noves tecnologies.
  • Estimular les capacitats i actituds adients per al treball cooperatiu en equip.
  • Potenciar la capacitat d'autoaprenentatge: aprendre a aprendre.
  • Formar una consciència moral, oberta a valors espirituals i transcendents.
  • Assolir una personalitat equilibrada que capaciti per a la vida familiar i social.
  • Valorar específicament la cultura pròpia de Catalunya en el marc de la cultura hispànica.
  • Educar en les virtuts de la convivència: respecte a les idees dels altres, esperit de servei i treball, harmonia i solidaritat.

La nostra missió

L’escola Santa Maria dels Apòstols, que pertany a les Missioneres Creuades de l’Església, és un centre educatiu privat concertat que es caracteritza fonamentalment per una formació integral de qualitat. Des d’una visió cristiana de la vida opta per portar la Bona Notícia: un centre obert a totes les classes socials, sense cap discriminació, preferentment als més necessitats.

Ens caracteritzem per oferir una formació integral de qualitat, amb una clara inspiració cristiana, que es tradueix en senzillesa, proximitat i ambient d’alegria.

La nostra acció educadora es centra en l’atenció a la persona com individu, amb un model educatiu humà i en llibertat, amb la finalitat d’ajudar a formar ciutadans d’una societat més justa, pacífica i solidària.

Treballem un enfocament positiu de l’educació, estimulant i motivant, buscant nous mètodes i incentivant la participació de tots.

Desenvolupem les capacitats bàsiques, tant afectives com intel·lectuals i possibilitem actituds que generin accions per a la transformació del món.

La nostra visió

El Centre Santa Maria del Apòstols, des d’una inspiració cristiana en la seva acció educativa, orienta la seva actuació durant els propers cinc anys a la concecució dels seus objectius.

Caràcter propi

– Ser un centre obert a la interculturalitat, donant respostes a les noves formes de pobresa.

– Avançar en el procés de la Missió Compartida.

– Aprofundir en el coneixement i reflexió del Caràcter Propi.

Pastoral

– Potenciar la vivència i l’acció pastoralcom a focus d’orientació del Centre.

– Fomentar que el Centre sigui Escola en Pastoral on estiguin presents tots els àmbits de treball, la competència espiritual i l’acció evangelitzadora.

– Augmentar la implicació dels diferents membres de la Comunitat Educativa en la tasca.

Gestió de qualitat

– Aprofundir en la Gestió de Qualitatbasat en la millora contínua fomentant la pràctica de l’avaluació en tots els àmbits.

– Garantir la Gestió de Qualitatmitjançant la Certificació segons la Norma UNE EN ISO 9001:2015.

Alumnes

– Proporcionar als nostres alumnes una formació integral cristiana, humana iacadèmica de qualitat.

–  Atendre a la singularitat de cada alumne, responent a les seves necessitats:
ensenyament personalitzat, atenció a la diversitat…

–  Millorar els resultats acadèmicsobtinguts pels nostres alumnes al final de cada etapa educativa

Famílies

– Assolir un alt grau de satisfacció de les famílies sobre la qualitat de l’educació que donem als seus fills.

– Fomentar la participació activa de les famílies al Centre.

Professors i pas

– Fomentar els espais de coordinació i de treball en equip.

– Incentivar i facilitar la formació i actualització permanent de tots els treballadors del Centre.

Metodologia

Cuidar la formació de la persona i el desenvolupament de les seves capacitats,
més que la transmissió de coneixements. Aprendre a aprendre.

Afavorir l’aprenentatge eficaç de llengües, orientant el Centre al trilingüisme.

Educar per competències.

Acció tutorial i orientació

– Oferir a pares i alumnes les mesures educatives adequades en cada cas.

Acompanyar a alumnes i famílies en les seves eleccions i oferir-los una completa informació i orientació.

Relacions humanes

– Tenir cura i fomentar les relacions humanes entre tots els membres de la
Comunitat Educativa.

Reforçar els lligams del centre amb els qui han tingut una relació (antics
professors i alumnes, pares d’alumnes, col·laboradors …)

Recursos i mitjans

Incrementar i gestionar de forma eficient els recursos materials i humans del
Centre.

– Integrar en el procés d’ensenyament- aprenentatge les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) posant els avenços tecnològics al servei de
l’educació

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.

Els nostres valors

Respecte i Tolerància, reconeixent la dignitat de tota persona com l’origen de tots els altres valors, impulsant la companyia i sabent acceptar i estimar el diferent.

Pastoral evangelitzadora i missionera, vivint l’educació com a servei a l’evangelització.

Compromís amb la millora contínua com a instrument per assolir l’excel·lència en totes les nostres actuacions i en el servei que prestem.

Equip humà i professional qualificat i implicat en el Projecte Educatiu i en la formació contínua.

Responsabilitats compartides i treball en equip mitjançant un sistema responsable de participació de tots els membres de la Comunitat Educativa, com a estratègia per assolir els objectius.

Diàleg com a estratègia fonamental tant per a la planificació i l’avaluació com per a la resolució de conflictes.

Experiència educativa creadora, impulsant iniciatives i en constant renovació.

Educació personalitzada, assegurant l’autèntica igualtat d’oportunitats per a tots els nostres alumnes i exigint a cada un en funció de les seves capacitats i possibilitats.

Valoració de l’esforç i la feina ben feta com a eina de progrés, eficàcia, satisfacció i superació personal.

Senzillesa, sent propers i clars en el dir i en el fer.

Justícia i Solidaritat amb els necessitats, tant amb els propers i del nostre entorn, com amb els d’altres regions o continents i denunciant tot allò que contradigui la dignitat de l’ésser humà.