Informació

Ensenyament

Formació professional

Nivell

Grau superior

Família professional

Sanitat

Titulació

Tècnic/a Superior de Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)

Duració

2000h
(2 cursos acadèmics, 1584h + 416h pràctiques)

Modalitats

Presencial (matí o tarda)

Accedir

Pots fer el cicle de grau superior de Anatomia Patològica i Citodiagnòstic si tens:

  • El títol de Batxillerat.
  • El títol de COU.
  • El títol d'FP2.
  • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
  • La prova d'accés als cicles formatius de grau superior (PAS).
  • Un títol de tècnic del CFGM de Sanitat.
  • Una titulació universitària.
  • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

  • Tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citologia.
  • Tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i citologia.
  • Citotècnic o citotècnica.
  • Ajudant o ajudanta de forense.
  • Prosector o prosectora d'autòpsies clíniques i medicolegals.
  • Tanatopràctic o tanatopràctica.
  • Col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en biologia molecular.
  • Col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta d'investigació.

Currículum

  • Gestió de mostres biològiques (198 hores)
  • Tècniques generals de laboratori (198 hores)
  • Biologia molecular i citogenètica (132 hores)
  • Necròpsies (66 hores)
  • Processament citològic i tissular (165 hores)
  • Citologia general (165 hores)

Currículum

  • Citologia ginecològica (198 hores)
  • Fisiopatologia general (231 hores)
  • Formació i orientació laboral (99 hores)
  • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
  • Projecte d'anatomia patològica i citodiagnòstic (66 hores)
  • Formació en centres de treball (416 hores)

Entitats col·laboradores