L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

L’elaboració de la nostra EDC ha constat de diferents fases. En primer lloc, es va elaborar una diagnosi del centre per valorar la situació de la nostra escola en referència a la competència digital docent i de l’alumnat (CDD i CDA). A partir del resultat d’aquesta diagnosi, els objectius que marca el PEC, els objectius del Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on vol arribar la nostra escola, s’han seleccionat i prioritzat uns objectius a mitjà termini (3 o 4 anys). Posteriorment, s’han definit i realitzat la planificació d’accions concretes per aconseguir aquests objectius. 

De forma periòdica es durà a terme l’avaluació de l’EDC amb el seguiment d’aquestes activitats i l’assoliment dels objectius, amb la visió de modificar i millorar l’EDC. Aquest document també recull totes les accions ja consolidades al centre, així com plans, normatives i altres protocols digitals ja establerts a la nostra escola. 

Totes les accions que configuren la nostra Estratègia Digital de Centre es poden agrupar en dos grans eixos: estratègia (objectius, activitats, planificació, etc., on es defineixen on vol arribar el nostre centre digitalment parlant) i cultura digital (les accions associades a aquesta fita que l’escola ja realitza).

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.