Una bona acollida digital de l’alumnat de nova incorporació en un centre i de les seves famílies és un aspecte que pot afavorir l’equitat i la inclusió. La incorporació de l’alumnat provinent de la matrícula viva s’ha de tenir especialment en compte. D’altra banda, l’acollida digital del nou professorat, a l’inici i a mig curs, és un element clau per a la seva incorporació en el centre.

L’escola ha elaborat un Pla d’Acollida Digital vertebrat en tres eixos: alumnat, famílies i professorat-PAS. Aquest pla té una previsió de 3 cursos escolars (fins el 2025-2026) estarà en constant revisió per adaptar-se als possibles canvis legislatius que puguin esdevenir més endavant.

DOCENTS: pla d’acollida o altres documents
En relació amb la incorporació al centre d’un docent ES CONTEMPLA:
1 DADES DEL DOCENT Quan, com i qui recull les dades del docent i actualitza les seves dades al programa de gestió acadèmica?
2 USUARI XTEC En el cas que el/la docent no disposi de l’usuari XTEC com i qui ha de gestionar-ne l’alta?
3 CORREU CENTRE DOCENT En el cas que el centre tingui una adreça corporativa pròpia quan, com i qui la crea, la gestiona i traspassa claus informacions: adreça, contrasenya, etc
Al pla d’acollida digital o altres documents contempleu el lliurament d’un kit digital d’inici amb els aspectes següents?
4 ORDINADOR PORTÀTIL DEL DOCENT Quan, com i qui li  proporciona l’ordinador portàtil del PED i alhora comprova que pot iniciar sessió amb el seu identificador digital (credencials)?
5 CLAU WI_FI Quan, com i qui li facilita la clau wifi per docents per tal que pugui connectar-se a Internet?
6 MOODLE o EVA no corporatiu [editorials o altres] Quan, com i qui crea i configura l’usuari i ho transmet al docent gestiona altes, usuaris i claus d’accés amb altres EVA no corporatius del centre?
7.a NODES DEL CENTRE I/O WEB En cas que el centre l’utilitzi, quan, com i qui crea l’usuari per a el/la docent, li assigna rols i li lliura tota aquesta informació?
7.b NODES DEL CENTRE I/O WEB Quan, com i qui s’ocupa de presentar els continguts i informar del  procediment i protocol per publicar articles o afegir continguts? 
8 APLICACIONS DEL CENTRE En cas que el centre disposi d’aplicacions com ara el control i comunicació de l’assistència de l’alumnat a les famílies quan, com i qui s’ocupa de donar d’alta el/la docent en aquestes aplicacions específiques?
9 IMPRESSIÓ I ESCANEIG DE DOCUMENTS Quan, com i qui s’ocupa d’informar sobre el procediment per escanejar i per imprimir en les impressores en xarxa?

 

ALUMNAT: pla d’acollida o altres documents
En relació de la matrícula d’un/a alumne/a al centre
1 DADES ALUMNAT Quan, com i qui recull les dades de l’alumnat, actualitza i traspassa els distints llistats amb identificadors digitals de l’alumnat?
2 AUTORITZACIONS Quan com i qui recull les autoritzacions relatives al dret a la pròpia imatge i la comunicació sobre

l’ús de serveis i recursos digitals a Internet i actualitza llistes internes per als tutors/es, etc.?

3 CORREU CENTRE ALUMNAT En el cas que el centre tingui una adreça corporativa pròpia com i qui la crea, la gestiona i traspassa claus informacions: adreça, contrasenya, etc.?
Al pla d’acollida digital o altres documents contempleu el lliurament d’un kit digital d’inici amb els aspectes següents?
4 ORDINADOR PORTÀTIL DE L’ALUMNE Quan, com i qui depenent del nivell/curs,li proporcionarà l’ordinador portàtil del PEDC i el seu identificador digital (credencials), així com el suport necessari per garantir-ne un ús adequat i alhora comprova que pot iniciar sessió amb el seu identificador digital (credencials)?
Al pla d’acollida digital o altres documents contempleu els aspectes següents en relació amb els entorns de treball?
5 WEB DEL CENTRE Quan, com i qui informa l’alumne/a sobre els continguts de la web del centre i dels diferents portals d’accés a plataformes EVA que allí s’hi enllacin?
6 MOODLE, ÀGORA o EVA no corporatiu [editorials o altres] Quan, com i qui crea i configura els usuaris i els transmet a l’alumnat, gestiona altes i baixes, claus d’accés als EVA del centre, així com d’altres EVA no corporatius?
7 CULTURA DIGITAL Quan, com i qui facilitarà l’accés a la següent documentació a l’alumnat d’aquests protocols? NOFC [àmbit digital]; Normativa de centre sobre l’ús dels telèfons mòbils; Protocols de centre, ús de dispositius; Xarxes socials

 

FAMÍLIES: pla d’acollida o altres documents
En relació de la matrícula d’un/a alumne/a al centre
1 DADES FAMÍLIA Quan, com i qui recull les dades digitals de les famílies [correu electrònic], actualitza el programa de gestió acadèmica i elabora els llistats o bases de dades?
Al pla d’acollida digital o altres documents contempleu els aspectes següents en relació amb els entorns de treball?
4 WEB/NODES DEL CENTRE Si es disposa d’una part restringida destinada a les famílies o alumnat en la pàgina web del centre, qui mostrarà quan, com, qui mostrarà els continguts, el sistema d’accés i realitzarà la configuració de l’usuari.
5 CULTURA DIGITAL Quan, com i quis informarà sobre com poden accedir als documents que l’integren? NOFC [àmbit digital]; Normativa de centre sobre l’ús dels telèfons mòbils; Protocols de centre, ús de dispositius; Xarxes socials

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.