Escola, Primària

Resultats Competències Bàsiques a Primària

En aquest curs els resultats obtinguts en les competències bàsiques de 6è d’EP,han estat molt bons i molt positius. Ens situen per sobre de la mitja de Catalunya. Els percentatges d’alumnes per matèries han estat els següents:
CATALÀ: 92% d’aprovats.
CASTELLÀ: 84% d’aprovats.
ANGLÈS: 96% d’aprovats.
MATEMÀTIQUES: 80% d’aprovats.
Destaquem els bons resultats obtinguts en la comprensió lectora i l’expressió escrita a les matèries de Català i Castellà, tot i que som conscients que s’ha de continuar treballant i reforçant el proper curs.
Respecte a l’Anglès, cal dir que els resultats han estat molt satisfactoris, tant pel que fa a la comprensió oral com lectora.
Finalment, a l’àrea de Matemàtiques comentem que pel que fa a l’àmbit de relacions i canvi i la numeració i càlcul el nivell d’assoliment es força bo, creiem que cal reforçar l’espai, la forma i la mesura.